Contract de donație – model, acte necesare, donator, donatar

Publicat pe 26 November 2021.

    Donația este o speță realizată printr-un contract, unde o persoană care are titlul de donator cedează către o altă persoană dreptul de posesiune al unui imobil, în mod gratuit. 

    Persoana care acceptă proprietatea are denumirea contractuală de donatar. 

    Conform legii, mai exact art.985 din Codul Civil, acest contract este considerat cu titlu gratuit, deoarece una dintre parțile implicate cedează o parte a proprietății fără a urmări vreun avantaj de orice natură.

 

Model de contract de donatie (pentru imobile):

 

contract de donatie

Vezi aici modelul de contract sub format PDF:
Contract-de-donatie-imobil

 

    Donația unui imobil (casă, apartament, teren etc.) 

 

Acte necesare:

 

Toate actele se prezintă la semnarea contractului, în original.

 

    Ce trebuie să știi ca DONATOR:

    Atunci când se întocmește un contract de donație, donatorul are obligația să informeze beneficiarul despre existența oricărei evicțiuni sau de existența unui viciu ascuns, în condițiile în care evicțiunea decurge din fapta să. 

    Dacă evicțiunea impacteaza în orice mod dreptul de proprietate transmis sau daca donatorul cunoaște viciile ascunse, dar nu le aduce la cunoștință donatarului, sunt necesare garanțiile. După contractul de donație beneficiarul are dreptul de a da imobilul în uzufruct.

 

     Ce trebuie să știi ca DONATAR:

    Donatarul nu are obligații propriu-zise față de donator, dar îi datorează acestuia datorie morala, iar în cazul în care acesta da dovada de nerecunoștință, speță poate fi revocată. Donatarul poate să folosească imobilul pentru a încheia un contract de comodat pentru locuință cu altcineva.

    Revocarea donației: 

    Donaţia poate fi revocată pentru neexecutarea fără justificare a sarcinilor la care s-a obligat donatarul și pentru ingratitudine.

   Donaţia se revocă pentru ingratitudine în următoarele cazuri: 

 

 

    Efectul revocării – Dacă donația se revocă  pentru ingratitudine și restiturea bunului donat nu este posibilă, donatorul trebuie să plătească valoarea acestuia.

    Ce este darul manual:

    Darul manual este cea mai ușoară forma de donaţie, impunând doar tradi-ţiunea unui mobil donat .

    Acesta este o excepţie de la solemnităţii donaţiei prevăzut de art. 1011 alin. 1 Noul cod civil.

    Astfel, este un contract real, deoarece la încheierea să acordul de voinţă trebuie „însoţit de tradiţiunea bunului” (art. 1011 alin. 4 Noul Cod Civil). În consecinţă, predarea, tradițiunea, remiterea bunului donat de la donator la donatar este de esenţa acestei varietăti de donaţie.

 


 

Întrebări frecvente ❔ și răspunsurile lor ❕

 

Q: Actul de donație poate fi atacabil?

Da, legea prevede situații când acestea pot fi revocate, înseamnă atacarea contractului de donație în condițiile următoare:

Q: Se poate face act de donație intre soți?

Da, contractului de donație unde donatorul și donatarul sunt soț și soție. El poate avea că obiect numai bunuri proprii ale soțului donator care devin astfel bunuri proprii ale soțului donatar.

Q: Ce înseamnă donație indirectă?

Donația indirectă este o libertate efectuată pe calea altor acte juridice. Acestea pot fi: renunţarea la un drept, procurarea de fonduri în cadrul unui contract de vânzare-cumpărare, remiterea de datorie şi stipulaţia în favoarea unei terţe persoane.

Despre Roxana Bitere

Roxana Bitere-

Îți recomandăm

De Black Friday ai reduceri de până la 12.000 euro la locuințe

GENERAL

De ce să închiriezi electronice pentru acasă?

Ghidul complet al cumparatorului